Đặt một cuộc hẹn

Back to Homepage

Tôi là một bệnh nhân và muốn quản lý:

  • các cuộc hẹn của tôi
  • kiểm tra các khoản thanh toán của tôi
  • thực hiện thanh toán trực tuyến
  • tải xuống các hình ảnh của tôi hoặc x-rays
  • xem phác đồ điều trị của tôi
  • quản lý trình nhắc nhở SMS của tôi
  • cập nhật thông tin nha khoa hoặc thông tin về sức khỏe của tôi
  • cập nhật hồ sơ hoặc thông tin liên lạc của tôi
  • Thay đổi mật khẩu của tôi
Please enter password